ÖDEME HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞME

Fatura Ödeme Merkezi

ÖDEME HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞME VE N KOLAY – AKTİF BANK ORTAK KART SÖZLEŞMESİ

Ödeme Hizmetlerine İlişkin Çerçeve Sözleşme ve N KOLAY – AKTİF BANK Ortak Kart Sözleşmesi (“Sözleşme”) aşağıda bilgileri bulunan N Kolay Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. (kısaca “N Kolay” veya “ÖK”), ve Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (kısaca “Banka” veya “ÖK”) ile işbu sözleşmenin ekindeki Müşteri Bilgi Formu’nda adı ve adresi bulunan Müşteri (“Müşteri”) arasındaki genel kuralları düzenler. N Kolay ve Banka işbu sözleşmede birlikte “ÖK” olarak anılacaktır. İşbu sözleşmeye konu hizmet N Kolay’ın temsilcisi olan ……………………………………………. adresinde mukim, ……………. tarafından verilmektedir.

İşbu sözleşmede geçen tanımlar; 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’da (“Kanun”), Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ’de kullanılan anlamlarını ifade etmektedir.

I - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İşbu ile Müşteriye Banka açısından Ön Ödemeli Kart (“Ödeme Aracı”) niteliğinde olan ve mülkiyeti Banka’da bulunan N Kolay logolu bir Kart verilmektedir. İşbu Kart N Kolay ve Banka açısından aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır.

A- N KOLAY Açısından Kartın Özellikleri: Müşteriye imzalatılan işbu sözleşme ile N Kolay tarafından uygun bulunması kaydıyla bir ödeme hesabı açılabilecektir. Müşteri, bu ödeme hesabını ödeme hizmeti işlemlerinde kullanabilecektir. Müşteriye teslim edilecek olan Ödeme Aracı, N Kolay’ın Müşteriyi, MASAK mevzuatına ilişkin hususlar saklı kalmak kaydıyla, tanıması için kullanılabilecek olup ayrıca Müşterinin talebi halinde fatura bilgileri de karta yüklenebilecektir. Bu bilgilerin yüklenmesi halinde Müşterinin tekrar fatura ibraz etmesine gerek kalmadan N Kolay temsilcileri tarafından söz konusu faturaların borç tutarları görüntülenebilecek ve ödenebilecektir.

B- Banka Açısından Kartın Özellikleri: Müşteriye teslim edilen Ödeme Aracı, Banka açısından Banka’nın mülkiyetinde bulunan bir Ön Ödemeli Kart’tır. Müşteri bu Ödeme Aracını sanal ve fiziksel POS’larda kullanarak alışveriş yapabilir.

II- GENEL HÜKÜMLER:

1. İgili Kanun ve Yönetmelik kapsamında ödeme hizmetleri ÖK tarafından gerçekleştirilmektedir. Ödeme aracı ile yapılan ödeme işlemi, fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetler ÖK tarafından sunulmaktadır. Müşterinin haiz olduğu ödeme aracının özelliğine göre ilgili mevzuat kapsamında ödeme işlemlerinde ÖK’nin sınırlama yapma yetkisi saklıdır. Ödeme Hizmetlerinin tamamı konvertibl döviz cinsi üzerinden de verilmektedir.

2. Müşteri, işbu Sözleşme’yi imzalayarak ödeme işleminin yürütülmesi için N Kolay nezdinde Ödeme Hesabı açılmasını talep etmektedir. Müşteri talebine istinaden ilgili mevzuat ve MASAK çerçevesinde Müşteriden tanıtıcı bilgi ve belgelerin temin edilmesinden sonra yapılacak değerlendirme ile Müşteri talebinin gereği hakkında karar almakta N Kolay serbesttir. Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için Müşteri, alıcı ad, soyad ve unvan bilgisi, T.C. Kimlik Numarası (TCKN), Yabancı Kimlik Numarası (YKN), Vergi Kimlik Numarası (VKN), hesap numarası (IBAN), müşteri numarası, fatura ödemeleri için abone no, ödeme aracı numarası, alıcı Banka adı iletişim bilgisi (telefon, e-posta vb) ve işlemin mahiyetine göre ÖK tarafından talep edilen diğer bilgileri verir.

3. Müşteri’nin talimatı ÖK’ye ulaştığında veya uzaktan iletişim araçları aracılığı ile onay verildiğinde ÖK yetkilendirilmiş sayılır. Müşteri tarafından yetkilendirilmeden sonra işlem gerçekleşmedikçe yetki geri alınabilir. Ancak otomatik ödeme talimatları gibi doğrudan borçlandırma yöntemiyle yapılan ödeme işleminde, Müşteri, ödeme emrini en geç ilgili ödemenin vade gününden bir önceki işgünü sonuna kadar geri alabilir. Müşteri, Banka’ya ödeme emrine ilişkin yetkilendirmeyi işgünü saat 16:30’a kadar yapabilir. Bu saatten sonra yapılan yetkilendirme ertesi işgünü gerçekleştirilecektir. N Kolay açısından ise; Müşteri, yetkilendirmeleri Fatura ödeme işlemlerinde mesai saatleri içerisinde, Başka Bankalara yapılacak EFT (Hesaba ve Kredi Kartına Gönderim) işlemlerinde hafta içi saat 16:30’a kadar, İsme gönderim işlemlerinde yine mesai saatleri içerisinde verebilir.

4. Ödeme hizmetinin bir cihaz ve/veya uygulama aracılığıyla gerçekleştirilmesi halinde cihazın/uygulamanın taşıması gereken teknik ve diğer özellikler ÖK tarafından ilgili cihaz/uygulamanın kullanım koşullarında ayrıca yer almaktadır.

5. ÖK, Müşteri tarafından gerçekleştirilen veya müşteriye gelen ödemelere ilişkin işlemler ile ilgili olarak Müşteriyi, sms veya işlem makbuzu/dekontu aracılığı ile bilgilendirir.ÖK, Ödeme Hesabının ekstresini, hareket olan ödeme hesapları için aylık bazda Müşterinin talep etmesi halinde ÖK’da kayıtlı olan e-mail adresine gönderecektir.

6. ÖK, Müşteri’nin verdiği bir ödeme emrini yerine getirmeyi reddedebilir. Bu takdirde, ret gerekçesini ve varsa düzeltmenin nasıl olabileceğini ödeme emrinin alınmasını izleyen iş gününün sonuna kadar iletişim bilgileri üzerinden Müşteri’ye bildirir.

7. Müşteri, ilgili mevzuat uyarınca belirlenen limitler saklı kalmak kaydıyla ödeme aracına ilişkin harcama limit tutarlarını, ödeme hizmetlerine ilişkin sözleşme ve koşulları ile ödeme aracına ilişkin gerekli güvenlik önlemlerini www.aktifbank.com.tr adresinden temin edebilir.

8. ÖK tarafından verilecek ödeme hizmetine ilişkin müşteri tarafından ödenmesi gereken ücretler N Kolay temsilciliklerinde ve işlem dekontu üzerinde gösterilmektedir. Müşterinin ÖK’den almış olduğu ödeme hizmetlerine ilişkin olarak ek bilgi, daha sık bilgilendirme veya bilginin farklı bir yöntemle iletilmesini talep etmesi halinde, bu işlemin maliyetiyle orantılı ücret talep edilebilir. Süreklilik arz etmeyen işlemlere ilişkin ücret bilgisinin Müşteri’ye ilgili işlem kanalında gösterilerek onayının alınmasına istinaden tahsil edilebilecektir. Müşteri bu işlemlere ilişkin ücret bilgisini işlem kanalından ve www.nkolayislem.com.tr ve www.aktifbank.com.tr adresinden de edinebilir.

9. Müşteri, ödeme aracı ile ilgili olarak ÖK tarafından kendisine verilen şifreyi gizli tutmakla yükümlüdür. Ödeme aracının çalınması, kaybolması, iradesi dışında gerçekleşmiş bir işlemi öğrenmesi ya da haksız kullanımı halinde, Müşteri bu durumu derhal ve en geç yirmi dört saat içinde, ödeme aracının üzerinde yer verilen 0850 7243050 nolu telefona bildirmek ve ödeme aracını kullanıma kapatmakla yükümlüdür. Banka, ödeme aracının kullanıma kapatılma sebebi ortadan kalktığında Müşteriye yeni bir ödeme aracı temin eder veya ödeme aracını kullanıma açar. Müşteri, ödeme aracı ile ilgili kişisel güvenlik bilgilerinin korunmasına yönelik gerekli önlemleri almak ve ödeme aracını kullanım koşullarına uygun olarak korumakla yükümlüdür. Banka, Müşteri tarafından ödeme aracının kullanıma kapatılmasının ardından, müşteri talebi olmadan yeni bir ödeme aracını Müşteriye göndermez. Banka, müşteri dışında herhangi bir üçüncü kişinin Müşterinin kişisel güvenlik bilgilerine erişimini engeller ve gerekli güvenlik bu önlemlerini alır.

10. Müşteri, yetkilendirmediği veya hatalı gerçekleştirilmiş ödeme işlemini öğrendiği andan itibaren ÖK’ye gecikmeksizin bildirmek suretiyle işlemin düzeltilmesini isterse; düzeltme talebi, ödeme işleminin gerçekleştirilmesinden itibaren onüç ayı aşamaz.

11. Müşteri, kayıp veya çalıntı bir ödeme aracının kullanılması ya da kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle ödeme aracının başkaları tarafından kullanılması durumunda, gönderen, yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden doğan zararın yapacağı bildirimden önceki son yimidört saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımın yüz elli TL’sına kadar olan bölümünden sorumlu olur. Müşteri, yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden sorumlu tutulamaz. Müşteri, ödeme aracını hileli kullanması veya ödeme aracının güvenli kullanımına ilişkin yükümlülüklerini kasten veya ihmal ederek yerine getirmemesi durumunda, yetkilendirilmemiş ödeme işleminden doğan zararın tamamından sorumlu olacaktır.

12. ÖK’nin alıcılar ile yaptığı sözleşmelerden doğan hakları saklı kalmak kaydı ile ÖK, ödeme işlemine konu tutarı ödeme emrine uygun olarak alıcıya aktarılmasından Müşteri’ye karşı sorumlu olup söz konusu tutarı en geç dört iş günü içerisinde aktarır. Yurt dışı işlemlerde ise süre yedi iş günüdür. Ancak muhabir Bankadan kaynaklı bir gecikme olması durumunda ÖK sorumlu olmayacaktır. ÖK, ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden Müşteri’ye iade eder ve tutarın ödeme hesabından düşülmüş olması halinde ödeme hesabını eski durumuna getirir.Müşteri’den kaynaklanan hata, kusur halleri haricinde, ödeme işleminin gerçekleştirilmemesi veya hatalı gerçekleştirilmesi sonucunda Müşteri’nin ödemek zorunda kaldığı faiz ve ücretlerin tazmininden ÖK sorumludur.

13. İşbu sözleşmede yer alan ödeme hizmetlerine ilişkin olan değişiklikler 30 gün önceden Müşteri’ye bildirilir. Müşteri 30 günlük sürenin sonuna kadar işbu sözleşmeyi herhangi bir ücret ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir. Bu süre içerisinde itiraz etmeyen Müşteri, değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

14. ÖK ile Müşteri arasında ÖK’nin işlem anındaki kurları uygulanır. ÖK’nin uyguladığı kurlardaki değişiklikler Müşteri’ye herhangi bir bildirim yapılmaksızın derhal uygulanır.

15. İşbu Sözleşme’den doğacak her türlü uyuşmazlıklarda Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 5 ila 15. maddelerinde belirtilen mahkeme ve icra daireleri yetkilidir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a istinaden tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesinde de açılabilir. Bunun yanısıra Müşteri’nin ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemesi’ne başvurma hakkı bulunmaktadır.

16. İşbu sözleşmeyi ÖK iki ay, Müşteri bir ay önceden yazılı şekilde ihbar etmek koşuluyla istedikleri zaman feshedebilirler, işbu Sözleşme feshedilinceye kadar yürürlükte kalır. Taraflar haklı sebeplerin varlığı halinde Sözleşme’yi derhal feshedebilir.

17. İşbu sözleşme ile Müşteriye verilecek olan Kart, N Kolay ile Banka’nın ortak bir ürünüdür. İşbu Kart sözleşme tarihi itibariyle Banka’nın Ön Ödemeli Kartıdır. Söz konusu kart, Müşteri’nin talep etmesi ve Banka’nın diğer gerekli sözleşmelerini imzalaması halinde Banka’nın ATM kartı olarak da kullanılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLE BİLGİ VE BELGE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN MUVAFAKATNAME

ÖK nezdindeki bilgi ve belgelerinizin aşağıdaki taraflarla paylaşılıp paylaşılmaması hususunda tarafınıza seçenek sunulmuş olup, bilgi ve belgelerinizin paylaşılmasını istemediğiniz takdirde, aşağıdaki “onaylamıyorum” seçeneğini işaretlemelisiniz. Aksi takdirde ÖK’nin, resmi merci ve sair kuruluşlardan Müşteri hakkında bilgi ve belge talep etmeye, ÖK’nin de kurum ve kuruluşlara, ÖK’nin dolaylı ya da doğrudan hissedarlarına, iştiraklerine, bağlı kuruluşlarına, danışmanlarına, hissedarlarının iştirakleri ve bağlı kuruluşlarına, gizlilik anlaşması yapmak yetkisi ÖK’ye ait olmak üzere hizmet ve/veya danışmanlık aldığı kişi ve kurumlara, acenteliğini yaptığı şirketlere, iş birliği veya iş ortaklığı yaptığı kurum ve kuruluşlara tarafınıza ait bilgi ve belgelerin asıllarını ve kopyalarını vermeye yetkili olduğunu, hesabınızın ve sair her türlü bilgilerinizin, ÖK’nin bilgi işlem gereksinimleri veya diğer sebeplerle yurt içi veya dışında herhangi bir yerde saklanabileceğini ve/veya işlenebileceğini kabul etmiş olursunuz.


Fatura Ödemesi İptal ve İade Koşulları

Abonenin talebi doğrultusunda talep tarihi ile işlem tarihi aynı gün olmak koşuluyla hafta içi 09:00-16:30 saatleri arasında iptal işlemi gerçekleştirilebilir. İptal işlemleri belirtilen saatler arasında 0 850 377 73 74 aranarak yapılmaktadır.

Fatura Ödeme Merkezi
Fatura Ödeme Merkezi
Fatura Ödeme Merkezi