Kişisel Bilgileriniz koruma altındadır.

SVG Illustration
Fatura Ödeme Merkezi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hakkında, veri sorumlusu sıfatıyla N Kolay Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. olarak tüzel kişiliğinize ait ortaklarınızı, temsili yetkili kişilerinizi veya çalışanlarınızı bilgilendirmeniz üzere sizleri aydınlatmak isteriz.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

Kanun kapsamında temsilci olarak aramızdaki sözleşmenin ifası için ortaklarınız, temsili yetkili kişilerinize veya çalışanlarınıza dair sunmuş olduğunuz kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, adli sicil kaydından oluşturan kişisel verileriniz; 6493 sayılı Kanun kapsamında süreçlerin yürütülmesi için toplanması, kaydedilmesi, temsilci tarafından yerine getirilen hizmete ilişkin işlerin ve iletişimin koordinasyonu ve yürütülmesi ve hizmetin ifasına ilişkin kalite kontrolünün ve değerlendirmesinin yapılması, temsilci ve müşteriler arasındaki iletişimin sağlanması, temsilcilik süreniz boyunca bilgi araştırmaları ve değerlendirmelerin yapılabilmesi, elektronik kanallar veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi; mevzuat ve diğer otoritelerce öngörülen süre boyunca saklanması, yurt içi ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması, TCMB, BDDK, MASAK ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi ve belge saklama, raporlama, bilgi paylaşımı ve bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; planlama, istatistik ve hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar, dolandırıcılığın önlenmesi, güvenliğin sağlanması hukuki süreçlerimizin yönetilmesi, temsilci olarak gerçekleştirdiğiniz işlemlere ilişkin şirketimizin tarafınıza karşı tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacı ile işlenmekte ve yetkili kurumlara aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilenlerin yanı sıra size iletişim izni vermeniz durumunda tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması için işlenebilmektedir.

Rıza Gerektirmeyen Haller

Kanun’un 5. Maddesi uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde şirketimizin açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar:

Yukarıda belirtilen amaçlarla, N Kolay Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. tarafından işlenen kişisel verileriniz ,

• Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin bilgi paylaşımına izin verdiği/bilgi paylaşımını zorunlu kıldığı kişi veya kuruluşlar,

• TCMB, BDDK, MASAK gibi kamu tüzel kişileri; resmi kurumlar,

• Ana hissedarımız, doğrudan ve dolaylı iştiraklerimiz, ana hissedarımızın iştirakleri, bağlı ortaklıkları,

• Mevzuatın izin verdiği hallerde faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, destek hizmeti kuruluşları ve bağımsız denetim şirketleridir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi;

Temsilci Hizmet Lokalleri, Kiosk ve web sitesi gibi fiziksel ve dijital kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Kanun’un 11. maddesi gereği haklarınız;

Veri sorumlusu sıfatıyla N Kolay Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.’ye başvurarak, kişisel verilerinizin; a) İşlenip işlenmediğini öğrenme, b) İşlenmişse bilgi talep etme, c) İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme, e) Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Taleplerinizin yerine getirilmesini teminen şirketimizce yapılacak masraflar, Kanun’un “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. Maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep edilebilecektir.

Bayi olun – Siz de kazanmaya başlayın! Bayilik için başvurun